Preskoči na sadržaj
Novost

OGLAS ZA RADNO MJESTO - VODITELJ/ICA PROJEKTA – voditelj/ica Projekta u sklopu EU projekta KK.02.1.2.01.0070 „Kolo tkanja“

Klasa: 612-05/20-01/27

Urbroj: 2198/27-10-20-03

Benkovac, 05. lipnja 2020.

Na temelju čl. 30. Statuta Zavičajnog muzeja Benkovac, ravnatelj muzeja raspisuje


OGLAS
za radno mjesto 
VODITELJ/ICA PROJEKTA – voditelj/ica Projekta u sklopu EU projekta KK.02.1.2.01.0070 „Kolo tkanja“ – 1 izvršitelj/ica


Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (12 mjeseci) s nepunim radnim vremenom (85% radnog vremena) – novootvoreni poslovi

       Uvjeti:

-          sveučilišni prvostupnik/ca struke ili stručni prvostupnik/ca društveno-humanističkog, biotehničkog ili ekonomskog smjera,

-          najmanje jedna godina rada s iskustvom na EU projektima,

-          znanje engleskog jezika

-          osnovno znanje u MS Office-u

-          vozačka dozvola

 

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresu).

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

-          životopis

-          preslik domovnice

-          preslik diplome;

-          potvrda o položenom stručnom ispitu;

-          potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja;

-          dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima);

-          uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Osim zamolbe natječajna dokumentacija može biti u izvorniku ili u neovjerenoj preslici.

Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017 i 98/2019), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017 i 98/2019) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (pravomoćno rješenje, odluka ili drugi pravni akt). Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom (rješenje, nalaz i mišljenje, odnosno uvjerenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i sl.).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zavičajni muzej Benkovac može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Pismene prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja preporučenom poštom ili osobno na adresu:

Zavičajni muzej Benkovac,

Obitelji Benković 6,

23 420 Benkovac

„Natječaj za radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA“.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora.


Ravnatelj: 

 

Marin Ćurković 

dipl. arheolog i prof. povijesti