Preskoči na sadržaj
Novost

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu blagajnik/ica– receptant/ica

Na temelju članka 30. Statuta Zavičajnog muzeja Benkovac, u skladu s člancima 20. i 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Zavičajnog muzeja Benkovac, Ravnatelj Zavičajnog muzeja Benkovac raspisuje

               

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu blagajnika/ce – receptanta/ice - 

 1 izvršitelj/ica

Javni natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

  • stečena srednja stručna sprema    (SSS)

  • znanje rada na računalu u Windows    radnoj okolini

  • komunikacijske sposobnosti

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno čl. 13 Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

U prijavi na javni natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti elektronička adresa).

Prijavu na javni natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj, podnositelji/ice prijave su dužni/e priložiti:

  • životopis

  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/osobne iskaznice)

  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)


Sve isprave prilažu se u neovjerenom presliku, a za izabranog kandidata/kinju zatražit će se izvornici.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja Web stranici Zavičajnog muzeja Benkovac, web HZZO, oglasna ploča, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Zavičajni muzej Benkovac, Obitelji Benković 6, 23 420 Benkovac, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto blagajnika/ce – receptanta/ice – ne otvarati“. 

    Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge/dokaze navedene u javnom natječaju.

    Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom te se takva prijava na natječaj neće razmatrati.

    Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se već u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat/kinja ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017 i 98/2019) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

    Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu blagajnika/ce – receptanta/ice provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja koje imenuje Ravnatelj. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na pisano testiranje te nakon pisanog testiranja i na razgovor (intervju) putem obavijesti radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina, sve sukladno daljnjim odredbama ovoga natječaja.

    Obavijest o mjestu i vremenu provođenja pisanog testiranja kandidata/kinja bit će objavljena na web-stranici Zavičajnog muzeja Benkovac www.muzej-benkovac.hr te oglasnoj ploči Zavičajnog muzeja Benkovac (Obitelji Benković 6, 23420 Benkovac) najkasnije pet dana prije dana održavanja samog pisanog testiranja.

    Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

    Po održanom pisanom testiranju Povjerenstvo utvrđuje popis kanditata/kinja koji su ostvarili najmanje najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, te će iste pozvati na razgovor (intervju).

    Obavijest o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljena na web-stranici Zavičajnog muzeja Benkovac www.muzej-benkovac.hr te oglasnoj ploči Zavičajnog muzeja Benkovac (Obitelji Benković 6, 23 420 Benkovac) najkasnije pet dana prije dana održavanja razgovora (intervjua).

    Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

    Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja će predložiti Ravnatelju kandidata/kinju za zasnivanje radnog odnosa.

    Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zavičajni muzej Benkovac može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/2018).

U Benkovcu, 30. prosinca 2022. godineRavnatelj 

Marin Ćurković, dipl. arheolog i prof. povijesti